Nieuwsgierig, naar alles. Hoe de natuur in elkaar steekt. Waarom de veldparelmoervlinder een bepaald microklimaat nodig heeft. Of ik nou echt een waterspitsmuis heb gespot. Waarom die das ineens voorbij raast. Naar het gedrag van de grote grazers en de wijze waarop zij de vegetatie beïnvloedden.

Tijdens mijn studie Bos- en Natuurbeheer had ik al snel de behoefte om het geleerde in de praktijk te brengen. Dat leidde ertoe dat ik op eigen initiatief verschillende projecten heb ondernomen. Zo heb ik in 2017 stage gelopen bij PWN, het drinkwaterbedrijf in Noord-Holland wat een groot deel van het Hollands Duin beheert. Ik heb een bijdrage mogen leveren aan een complex proces waarbij PWN samen met LTO-Noord een oplossing zocht voor een probleem in de waterhuishouding die voor zowel de landbouw als de natuur een meerwaarde had. Daarnaast heb ik enkele schetsen voor een hoofdentree gemaakt, die positief werden ontvangen.

Een van de schetsen voor een nieuwe inrichting voor een hoofdentree van het Noord-Hollands Duingebied

Vanaf 2018 ben ik me gaan focussen op ecologisch onderzoek. Dat heb ik mede vormgegeven door twee onderzoeken voor De Vlinderstichting en ARK Natuurontwikkeling uit te voeren. Het eerste onderzoek in 2018 had als doel om te kijken of er geschikt leefgebied is voor verschillende dagvlinders in de Maashorst. Hierbij ging het om het verkennen van kansen voor bedreigde soorten in Noord-Brabant, in het kader van Wild van Vlinders. Zie ook mijn blog over dit onderzoek.

Het rapport wat ik opleverde, met een mooi beeld van de Exmoorpony’s in de Maashorst.

Afstuderen: onderzoek naar natuurlijke begrazing

De Vlinderstichting en ARK Natuurontwikkeling hebben me gevraagd om aansluitend op mijn stage in 2018, ook mijn afstudeeronderzoek in 2019 bij hen uit te voeren. Iets waar ik stiekem al op hoopte, aangezien de stage mij uitstekend was bevallen 🙂 Bij mijn afstuderen was de onderzoeksvraag:
Kan natuurlijke begrazing zorgen voor de juiste microhabitatcondities voor de rupsen van de veldparelmoervlinder?

Dit heb onderzocht door verschillende vormen van beheer te vergelijken. Tot nu toe is het advies om gebieden waar de ernstig bedreigde veldparelmoervlinder voorkomt, te laten begrazen door een gescheperde schaapskudde (gehoed door een herder en een hond). Als andere vormen van beheer ook geschikt blijken te zijn voor dit bijzondere dier, levert dat weer nieuwe kansen op! Ik zal binnenkort in een blogje uitweiden over dit onderzoek.

Werkwijze

Als onderzoeker ga ik graag praktisch aan de slag door eerst een projectplan op te stellen: wat ga ik onderzoeken, welke methodiek pas ik toe? Met behulp van literatuur, afstemming met betrokkenen en opdrachtgever zorg ik voor een gedegen aanpak. Met veldwerk inventariseer ik nauwkeurig de te onderzoeken zaken. Bij de analyse maak ik gebruik van de beschikbare (digitale) hulpmiddelen om de onderzoeksvragen te beantwoorden en te ondersteunen met visualisaties.

Veldwerk: metingen aan vegetatiestructuur en microklimaat

De kracht van Daan

Mijn achtergrond als ondernemende ontwerper komt goed van pas als ecoloog. Met veel plezier en liefde maak ik mooi opgemaakte rapporten en goed leesbare en toegankelijke teksten. Met behulp van GIS applicaties kan ik ondersteunend kaartmateriaal verzorgen. Bij analyses kan ik gebruik maken van mijn programmeer kunsten om data te ordenen, statistiek analyse uit te voeren en het geheel te visualiseren.

Voor 8 vlindersoorten (hier de veldparelmoervlinder) heb ik de kansrijke plekken in de Maashorst in beeld gebracht, in het kader van het project Wild van vlinders

LinkedIn profiel // Volg me op Twitter!